Godt at vide om fast ejendom

Aflysning af tilbagekøbsret udløser ikke tinglysningsafgift

Østre Landsret har d. 10.5.2007 i dommen B-725-07 slået fast, at når en ejerlejlighed ikke mere skal være omfattet af tilbagekøbsret, er der tale om aflysning af tingbogen og ikke relaksation. Dette betyder, at tinglysningskontoret ikke kan kræve 1.400 kr. for ekspeditionen, idet aflysninger i modsætning til relaksationer ikke udløser tinglysningsgebyr. 
Hvis nogen har betalt tinglysningsgebyr indenfor de senere år (maks. 5 år), kan de altså kræve pengene tilbage i overensstemmelse med denne dom.


Kom godt i gang med at etablere bad og toilet

Grundejernes Investeringsfond har udgivet en vejledning om emnet.

 Vejledningen kan downloades her http://gi.dk/oekonomi-og-raadgivning/tilskud-til-toilet-og-bad, og den giver en god start på overvejelserne


Ikke mere trappeleje

Med ændringerne i lejeloven, som trådte i kraft 1.7.2015, blev indført en regel, hvorefter man ikke mere må aftale trappeleje i forbindelse med udlejning, hvilket i en række tilfælde har været tilfældet indtil lovændringens ikrafttræden.

Til gengæld blev det samtidig vedtaget, at man fremover kan aftale, at lejen i disse lejemål kan reguleres ved pristalsregulering.

Det er ikke alle lejemål, der kan underlægges pristalsregulering, idet en række lejemål SKAL reguleres efter reglerne om omkostningsbestemt leje.


Ny lejekontrakt pr. 1.7.2015

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har udsendt den nye formular til lejekontrakter, som betegnes version A9.

Det er meget vigtigt at bruge den seneste og eneste autoriserede lejekontrakt til boliger, idet alle aftaler, som er mere belastende for lejer end hovedreglen i lejeloven, vil blive tilsidesat, hvis der benyttes en forkert formular.


Nye regler om ind- og udflytningssyn

Med den ændrede lejelov er det fra 1.7.2015 et ubetinget krav, at der laves ind- og udflytningsrapport, hvis man vil kunne gøre krav på nogen form for istandsættelse. Dette gælder dog ikke ved decideret misligholdelse. Reglen gælder dog ikke udlejere, som alene udlejer en bolig.

Indflytningssynet bør afholdes samtidig med nøgleudlevering, men skal være varslet med så vidt muligt mindst en uges varsel. Der skal i forbindelse med synet udleveres et eksemplar af synsrapporten. Hvis lejer ikke møder op til synet, skal rapporten eftersendes til lejer inden for en frist på 14 dage. Lejer har stadig en indsigelsesfrist på 14 dage for eventuelle mangler, som overses ved indflytningssynet.

Udflytningsrapport skal udarbejdes indenfor ligeledes 14 dage fra fraflytning, og skal indkaldes med 1 uges varsel. Rapporten skal også her udleveres i forbindelse med synet og må kun eftersendes, hvis lejeren ikke møder til flyttesynet. Alle udlejers krav skal fremgå af rapporten – også krav i anledning af misligholdelse.


Ikke mere krav om fuldstændig istandsættelse

Med den ændrede lejelov er det fra 1.7.2015 kan derefter 1/7-15 ikke mere aftales, at lejemålet skal afleveres fuldstændig istandsat. Aftaler indgået før lovændringens ikrafttræden er stadig gældende, men nye lejemål kan kun indgås med krav om det, der betegnes normalvedligeholdelse. Det vil sige, at hvis man ikke overtager fx nymalet, kan der heller ikke kræves ny maling ved fraflytning, men alene at lejer betaler et forholdsmæssigt beløb til malingen. Hvis der ikke trænger til maling ved fraflytning, kan der ikke kræves maling, selv om der blev overtaget nymalet.

Udlejer kan alternativt vælge at opkræve til indvendig vedligeholdelse efter lejelovens §22, idet der kan aftales at udlejer varetager den indvendige vedligeholdelse og at lejer betaler hertil som en del af huslejen. Dette beløb udgør i 2015 44 kr. pr. m².


Energimærkeudgiften skal fremover fordeles over alle år

Hidtil har udgiften til fornyelse af energimærke skullet medtages i varmeregnskabet for det år, hvor udarbejdelsen har fundet sted eller det efterfølgende. Fremover skal udgiften fordeles over det antal år, som energimærket er gældende.


Fri opsigelse af andels- og ejerlejligheder

Hvis man kun ejer én andelsbolig eller ejerlejlighed, kan man altid opsige lejer med et års varsel, hvis man tidligere selv har beboet lejligheden og under forudsætning af, at man igen agter selv at bebo denne.

Reglen gælder kun for lejekontrakter indgået efter 1.7.2015.


Nyt krav om målere på varmt vand

Med udgangen af 2016 kommer der et krav om, at der skal være varmtvandsmålere til brug for beregning af udgiften til varmt vand. Indtil videre er det ikke et krav om koldtvandsmålere.