Andelsboligforeninger

Mange andelsboligforeninger, deres medlemmer og ikke mindst deres bestyrelser oplever, at de måske nok får opkrævet deres boligafgifter og betalt deres regninger, men at de i øvrigt selv står med en lang række spørgsmål, som de kunne ønske at få råd og vejledning om.

Ofte er der mange penge at spare ved at se nærmere på de økonomiske forhold, der gælder i foreningen. For eksempel kan vi ofte skaffe foreningen bedre finansiering af større arbejder, ligesom vi indhenter tilbud fra flere pengeinstitutter, når foreningen står overfor store og små arbejder på ejendommen. Også renten på en driftskonto kan have stor betydning i foreningen.

Andre forhold i foreningen kan ligeledes kræve en gennemgang. Det gælder for eksempel fastsættelse af andelskronen og valg af værdiansættelsesprincip. Derudover rådgiver vi om forsikringer, om ejendommens låneforhold og økonomi i øvrigt. Vores puljeforsikring giver ofte besparelser til foreningen.

Derfor tilbyder vi kun én model for opgaven – komplet administration – og har ikke light-udgaver af administrationsopgaven, da det, der fravælges, efter vores opfattelse, netop ofte er den rådgivning, foreningen/bestyrelsen ikke altid selv er opmærksom på, at den har brug for.

Til sikring af vore kunder er virksomheden kriminalitets- og kautionsforsikret og alle konti etableres direkte i foreningens navn.

Vi har kontakt til finansielle, tekniske og forsikringsmæssige virksomheder, således at vi kan formidle den bedste ydelse til foreningen.

Se nedenfor om omfanget af vore ydelser
Følgende ydelser indgår i vores standardadministration:

 • Opkrævning af boligafgift og andre betalinger via betalingsservice, udsendelse af rykkere ved manglende betaling, orientering til bestyrelse
 • Betaling af løbende udgifter
 • Løbende bogføring af ind- og udbetalinger. Betaling af større regninger, som ikke er sædvanlige eller tilbagevendende, forelægges tegningsberettigede til elektronisk godkendelse
 • Udarbejdelse af budget, herunder forslag til regulering af boligafgift, evt. antennebidrag og bidrag til vaskeriforening m.v.
 • Indberetning til forbrugsfirma om forbrug, udgifter og à conto-betalinger
 • Udsendelse og afregning af forbrugsopgørelser samt regulering af à conto-betalinger
 • Bestilling af måleraflæsning ved fraflytninger
 • Kritisk vurdering af ejendommens forsikringer, disses dækningsforhold og præmiestørrelse
 • Behandling af skadesanmeldelser vedrørende ejendommen og de enkelte lejligheder
 • Indkaldelse til ordinær generalforsamling i samarbejde med bestyrelsen
 • Deltagelse i ordinær generalforsamling
 • Evt. fungere som dirigent – om ønsket fremlæggelse af årsrapport og budget
 • Udarbejdelse af beslutningsreferat
 • Deltagelse i et eller flere årlige bestyrelsesmøder – afhængig af ejendommens størrelse
 • Løbende mundtlig eller elektronisk rådgivning til bestyrelsen om f.eks. økonomi, belåning, forsikring og sædvanlige juridiske forhold m.v.
 • Elektronisk underskrift af dokumenter, generalforsamlingsreferater, overdragelsesaftaler m.v.

Endvidere assisterer vi en række ydelser vedr. de udlejede lejligheder. Kontakt os for at høre nærmere.

Web
I det omfang, bestyrelsen ønsker det, er foreningens dokumenter tilgængelige på vores hjemmeside uden merudgift.

Medlemmerne vil bl.a. kunne downloade:

 • Vedtægter
 • Seneste årsrapport
 • Det vedtagne budget
 • Husorden
 • Seneste generalforsamlingsreferat
 • Energimærke, når det foreligger

Nyhedsbrev
I løbet af året udsender vi et nyhedsbrev til bestyrelsen med relevante informationer om f.eks. lovændringer, som berører andelshavere og om forhold, som berører en bestyrelse i en ejerforening.

Kurser
1-2 gange årligt tilbydes gratis kurser for bestyrelse, suppleanter og andre interesserede om bestyrelsesarbejdet i en forening i det omfang, der er aktuelle emner, som har generel interesse for foreninger.

Pris for administration:

Bestil gerne et uforpligtende tilbud på administration hos os.