Godt at vide om skat

A/B-boligforening - sidste udlejede lejlighed solgt - værdiansættelse

Landsskatteretten har i afgørelsen SKM2005.521.LSR fundet, at andelsboligforeningen skulle ejendomsavancebeskattes.
I den forbindelse havde ligningsmyndigheden anvendt valuarvurderingen, men landsskatteretten fandt, at det var den senest kendte offentlige vurdering, der skulle bruges som salgspris for hele ejendommen ved beregning af det skattepligtige beløb. Herefter beregnede man så den forholdsmæssige andel af fortjenesten i forhold til fordeling erhverv/bolig på anskaffelsestidspunktet.


Likvidering af andelsboligforening

En andelsboligforening har fra Skatterådet fået bekræftet, at udbetaling af likvidationsprovenu til andelshavere, der selv bor i ejendommen er skattefrit i overensstemmelse med parcelhusreglen. Dette fremgår af SKM2006.771.


Udstykning af andelsboligrækkehuse

Skatterådet har i SKM2006.769 meddelt, at andelsboligforeningen kan opløse foreningen, udstykke rækkehusene i parcelhuse og overdrage disse til de enkelte beboere, uden at dette har skattemæssige konsekvenser.
Det er naturligvis en forudsætning, at der reelt kan ske udstykning. Og det er en forudsætning, at andelsboligforeningen ikke har nogen erhvervsmæssig virksomhed, f.eks. i form af udlejning.